Kategoriat
liiketoimintaa

Valitse yrityksellesi sopiva perintätoimisto

Mitä kannattaa ottaa huomioon perintätoimiston valinnassa

Jos olet perustamassa yritystä, saattaa yrityksesi jossakin vaiheessa tarvita perintätoimiston palveluita. Siksi yritystä perustaessasi voit miettiä jo valmiiksi yrityksellesi parhaiten sopivaa perintätoimistoa.

Perintätoimiston valintaa tulee miettiä nimenomaan yrityksen kannalta. Ensinnäkin kannattaa etsiä perintätoimisto, joka on erikoistunut yrityksesi alaan, tai omaa siitä paljon kokemusta. Perintätoimisto saattaa esimerkiksi kerätä vain velkoja, jotka ovat riittävän suuria. Olennaista on myös perivätkö he yleensäkään yrityksiltä, vaiko vain yksityishenkilöitä. Isot perintätoimistot yleensä perivät sekä yksityishenkilöiltä, että yrityksiltä.

Toinen asia mikä kannattaa tarkastaa huolella on se, onko toimistolla voimassa kaikki lain mukaan vaadittavat luvat. Tässä asiassa voi, ja kannattaakin, pyytää neuvoa myös asianajajalta. Perintätoimistolla täytyy muun muassa olla lupa toimintansa harjoittamiselle. Tämä lupa saadaan aluehallintavirastolta.

Minkälaisia perintätoimistoja on suositeltavaa välttää?

Perintätoimiston tausta kannattaa käydä läpi. Jotkut niistä eivät välttämättä noudata kaikkia valtion lakeja. Osa niistä käyttää huonoja toimintatapoja periessään velkoja, ja kommunikoidessaan velallisten kanssa. Heidän toimintansa ei myöskään välttämättä ole aina riittävän läpinäkyvää. Tällaiset huonot toimintatavat häiritsevät velallisia ja mahdollisesti muita toimijoita, kuten yhteistyökumppaneita. Niin perintätoimiston kuin myös oman yrityksesi kumppaneita. Kaikki nämä asiat muiden muassa siis voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksesi maineeseen. Eli ei kannata kiinnittää valinnassa huomiota pelkästään siihen saatko rahasi takaisin, vaan myös siihen, minkälaisen maineen yrityksesi saa keinoista, jolla uusi yhteistyökumppanisi velkoja perii.

Jotkut perintätoimistot saattavat pyytää yritystäsi maksamaan heille rahaa etukäteen tehtävästä työstä. Tämä ei ole tavallista korkeatasoisten perintätoimistojen toimintaa. Oikeaoppisesti laskutetaan vain ennalta sovittu prosenttiosuus peritystä summasta, ja aina jälkikäteen. Kannattaa siis pysyä kaukana toimistoista, jotka pyytävät etukäteismaksua. Sekä tehdä sopimus, jossa sovitaan prosenttiosuuden maksamisesta kun työ on tehty. Näin varmistetaan myös se, että on perintätoimiston oman edun mukaista saada saatava perityksi. Perintätoimisto ei saa laskutettavaa, jos se ei onnistu perimään saatavia.

Oman yrityksesi maineen kannalta on todella tärkeää, millä tavalla perintätoimisto lähtee perimään saatavia velallisilta. Perintätoimiston, joka toimii lain mukaisesti, ei kannata välttämättä olettaa kuitenkaan keräävän saatavia niin, etteikö siitä saattaisi aiheutua pitkällä aikavälillä tappiota omalle yrityksellesi. Tyypillisesti korkeatasoiset perintätoimistot lähtevät hankkimaan saatavia lähettämällä velalliselle kirjeitä, eli maksumuistutuksia ja ilmoituksia velan siirtymisestä perintään. Ja lopulta, jos saatavaa ei ole maksettu, lähtee ilmoitus perinnän siirtymisestä oikeuteen. Toimistot myös tavoittelevat velallisia puhelimitse. Kirjeiden tulisi olla ystävällisiä ja informatiivisia. Puhelinsoittojen pitäisi tulla henkilöltä, joka osaa vastata kaikkiin velallisen mahdollisiin kysymyksiin, sekä palvella ystävällisesti ajan kanssa.

Harkitse useampien perintätoimiston palveluiden hyödyntämistä

Jos et käytä reskontrapalvelua, ja perintätoimisto ei ole yleisesti ottaen vastuussa yrityksesi laskuista, voit itse päättää kuinka pian yrityksesi siirtää maksamattoman laskun perintätoimistolle. Jotkut yritykset siirtävät ne hyvin aikaisinkin siten, että perintätoimisto itse lähettää velalliselle yhden tai useamman maksuhuomautuksen, ennen kuin se ottaa velan varsinaisesti perittäväksi. Toiset yritykset taas mieluummin pitävät asian itsellään hoidettavana pidempään, välttyäkseen lisäkuluilta. Voi kuitenkin olla, että vaikka yrityksesi maksaisi perintätoimistolle huomautuspalveluista, säästäisi se palveluiden avulla aikaa keskittyä oman yrityksen olennaisempiin asioihin. Näin yrityksesi voi pidemmällä tähtäimellä jopa säästää rahaa, käyttämällä perintätoimiston reskontrapalveluja, tai myymällä perintätoimistolle maksamatta jääneitä saataviaan.

Perinnän pitkittyminen

Asiakkaiden kannalta ei kuitenkaan ole olennaista kuka velkaa yrittää periä takaisin, vaan se miten se tehdään. Hyvät perintätoimistot yleensä antavat velalliselle mahdollisuuden tehdä kanssaan maksusuunnitelman. Maksusuunnitelman voi yleensä tehdä myös yrityksen itsensä kanssa, jos siitä sopii riittävän aikaisin. Jos maksu on kuitenkin jo paljon myöhässä, ja lasku on siirretty perintätoimiston hoidettavaksi, riippuu perintätoimiston omista toimintatavoista antavatko he velalliselle mahdollisuuden maksusuunnitelmaan. Samoin kuinka kauan sellaisen tekeminen on mahdollista, ja minkälaisen maksusuunnitelman velallinen voi saada.

Joskus velallinen ei saa laskuja suoritettua edes sitten, kun ne on jo siirretty perintään, eikä saa myöskään maksusopimusta tehtyä esimerkiksi tulottomuuden, tai muiden ongelmien vuoksi. Tällöin velka siirretään perintätoimiston aloitteesta oikeuteen. Perintätoimistoilla ei siis ole oikeutta ottaa rahaa tai omaisuutta suoraan velalliselta. Jos perintätoimisto väittää kykenevänsä tähän ilman oikeudellista lupaa, se joko valehtelee tai toimii laittomasti.

Kun saatava siirtyy oikeuteen, se otetaan siellä oikeudelliseen käsittelyyn. Jos perintätoimisto voittaa oikeudessa, velkaa aletaan periä yksityishenkilöltä yleensä tililtä tai tuloista virallisen ulosottomiehen toimesta. Joskus yksityishenkilöltä peritään myös omaisuutta. Omaisuutta, mikäli velallisella sellaista on, aletaan kuitenkin yleensä periä vasta myöhemmässä vaiheessa. Eli jos käy ilmi että velallinen ei kykene maksamaan saatavaa rahana takaisin. Varsinkin yritysvelan ollessa kyseessä, velallisen omaisuutta voidaan joutua ulosmittaamaan, jos velkaa ei muuten saada maksetuksi. Yrityksillä on usein omaisuutta, jota voidaan periä, kun taas yksityishenkilöllä ei niinkään usein ole mainittavaa ulosmitattavaa omaisuutta.

Velallisellakin on oikeuksia

Suomessa ei oikeuden luvallakaan velallisen omaisuutta tai rahaa voi ulosmitata vapaasti. On tiettyjä lakeja siihen liittyen, mitä velalliselta voidaan ulosmitata, ja missä vaiheessa ulosottoa niin voi tehdä. Ensinnäkin kaiken omaisuuden, mitä velalliselta ulosmitataan, täytyy olle laillisesti hänen omaansa. Aviomieheltä esimerkiksi ei voi ulosmitata omakotitaloa, joka on yksin hänen vaimonsa omistuksessa. Jos taas omakotitalo on avioparin yhteisomistuksessa, annetaan vaimolle mahdollisuus ostaa koko talo. Jos vaimo ei pysty siihen määräaikaan mennessä, talo saatetaan laittaa myyntiin, ja vaimon osuus maksetaan rahana takaisin.

Raha, joka voidaan ulosmitata velallisen tililtä, on yleensä noin kolmasosa palkasta tai eläkkeestä, riippuen velan määrästä. Toimeen on tultava ulosmitattavan osuuden jälkeenkin. Suomessa on laki, jonka mukaan ulosmittauksen jälkeen velalliselle täytyy jättää kuukaudessa vähintään noin kuusisataa euroa rahaa perustarpeisiin – riippuen hieman velallisen tilanteesta, ja esimerkiksi elatuksessa olevien lasten määrästä. Näihin lakeihin perintätoimisto ei voi itse vaikuttaa, vaan kaikki yritykset noudattavat samoja lakeja. Velalliselta ei myöskään voi ulosmitata omaisuutta, jota hän tarvitsee tulojen hankkimiseen, ennen kuin kaikki muu omaisuus on ulosmitattu.

Nopeaa, mutta joustavaa perintää

Yrityksen kannalta on suositeltavaa, että saatava saadaan maksetuksi mahdollisimman pian. Mitä pidemmälle asia pitkittyy, sitä suuremmaksi kasvaa todennäköisyys, että saatavaa ei koskaan saada perittyä kokonaan. Toisaalta taas täytyy ottaa huomioon myös yrityksen maine. Jos yritys itse, tai perintätoimisto sen puolesta, antaa velalliselle liian vähän aikaa maksaa velkansa, tai siirtää velan nopeasti oikeuteen, mistä velalliselle koituu muiden tappioiden puitteissa myös maksuhäiriömerkintä, voi yritykselle tulla siitä maine joustamattomuudesta. Se puolestaan saattaa tulevaisuudessa karkottaa potentiaalisia asiakkaita, jotka arvostavat yrityksesi kaltaisessa toiminnassa nimenomaan joustavuutta.

Suomen suosituimmat perintätoimistot

Suomessa kolme kaikkein tunnetuinta perintätoimistoa ovat Intrum Justitia, Lindorff Oy ja OK Perintä. Intrum Justitia ja Lindorff Oy ovat yhdistyneet sopimuksellisesti vuonna 2016, mutta tänäkin päivänä ne yhä toimivat toistensa kilpailijoina Suomessa, odottaessaan yhdistymisen hyväksyntää Euroopan Unionilta. Molemmat ovat suuria toimijoita myös monissa muissa Euroopan maissa.

Intrum Justitia

Intrum Justitia on yksi Euroopan suurimpia perintätoimistoja. Se tarjoaa perintäpalveluja ja luottotietopalveluja, sekä lasku- ja reskontrapalveluja. Jos haluat, että perintätoimisto hoitaa vain laskujen perinnän, he ottavat laskun itselleen hoidettavaksi vasta sen jälkeen kun olet itse ensin lähettänyt asiakkaalle maksumuistutuksen. Jos siis päätät siirtää laskun perintään. Jos taas otat käyttöösi myös myyntireskontrapalvelun, hoitaa Intrum Justitia kaikkia yrityksellesi avoinna olevia laskuja. He pitävät huolta maksumuistutuksien lähettämisestä, sekä velallisen tavoittelemisesta kirjeitse ja puhelimitse. He laativat maksusuunnitelman ja pitävät huolen siitä, että sitä noudatetaan, tai tarvittaessa päivitetään. He myös siirtävät laskun perintään kun se on lain mukaan mahdollista.

Jos lasku jää perintätoimista huolimatta maksamatta, vie perintätoimisto perinnän itse tarvittaessa oikeuteen. Oikeuden päätöksellä voidaan velka viedä ulosmittaukseen, kunnes saatava on maksettu yrityksellesi. Tai – siinä tapauksessa, että yrityksesi on myynyt saatavan perintätoimistolle – Intrum Justitialle. Intrum Justitia hoitaa myös kansainvälistä perintää. Perinnän suorittaminen on hyvin erilaista monissa maissa, ja siihen vaaditaan muiden maiden lakien ja perintätapojen tuntemusta. Intrum Justitialta tätä kokemusta löytyy. Intrum Justitia tarjoaa palveluja myös luotonhallinnassa ja lakiasioissa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talousrikosasiat, luottoasiakirjat sekä vakuutusasiakirjat, riitautetut saatavat ja konkurssiperintä.

Lowell

Lindorff Oy muutti nimekseen Lowell enimmäinen lokakuuta 2018, sillä se liittyi maaliskuussa 2018 osaksi eurooppalaista luotonhallintayhtiö Lowellia. Lowell on toiminnaltaan hyvin samankaltainen perintätoimisto Intrum Justitian kanssa. Se on kokenut yritys, jonka edeltäjä Norweigan National Creditreform perustettiin Norjassa jo vuonna 1898. Lowell tarjoaa perintäpalveluja sekä kotimaassa, että ulkomailla. Lisäksi se tarjoaa muistutus-, reskontra- ja luotonhallintapalveluja.

OK Perintä

OK Perintä Oy on kolmanneksi suurin Suomessa toimiva perintäyritys. Se perustettiin vuonna 1991, ja sillä on toimistoja Suomessa sekä tytäryhtiö OK Incure OÜ Virossa. OK Perintä Oy:n omistaa norjalainen yritys B2 Holding AS. Se palvelee asiakkaitaan suomen, viron, ruotsin, englannin ja venäjän kielillä. OK Perintä tarjoaa tavallisten perintäpalvelujen lisäksi muistutus-, luottotieto- ja lakipalveluja. Se myöskin ostaa saatavia yrityksiltä. Huomion arvoista on myös, että saatavien osto voi tapahtua OK Perinnässä missä tahansa velan vaiheessa. Velka, jonka OK Perintä päättää ostaa, on yleensä suuri ja sen täytyy olla sekä erääntynyt että riidaton. Kyseinen saatava ei saa olla myöskään vanhentunut.

Svea Perintä

Svea perintä on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Svea Ekonomi Finlandina tunnettuun yritykseen kuuluu itse asiassa kaksi eri yritystä; Svea Ekonomi AB ja Svea Perintä Oy. Svea Perintä tarjoaa lakipalveluja. Se tarjoaa perintäpalveluja sekä kotimaassa, että ulkomailla. Svea Perintä ostaa saatavia asiakkailta, ja tarjoaa laskutus- sekä reskontrapalveluja helpottamaan yrityksesi arkea. Asiakas voi halutessaan myös ottaa käyttöönsä vain reskontrapalvelun, ja hoitaa laskutuksen itse. Tällöin saatavat siirtyvät perintätoimiston vastuulle vasta kun ne ovat myöhässä. Näin yrityksesi ei tarvitse jatkuvasti välttämättä maksaa palkkaa perintätoimistolle. Toisaalta yrityksesi joutuu käyttämään työvoimaansa laskujen hallinnoimiseen. Edellämainittujen lisäksi Svea Ekonomi rahoittaa niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä.

Suomen Perintätoimisto Oy

Suomen perintätoimisto Oy on uudempi perintätoimisto kuin aiemmin mainitut, eli se on perustettu vuonna 2008. Perintä- ja luottotietopalvelujen lisäksi Suomen Perintätoimisto Oy voi tarjota asiakkaille vuokranvalvontapalvelua. Siinä Suomen Perintätoimisto Oy ottaa vastuun siitä, että asiakkaat maksavat vuokransa ajallaan, sekä ottaa käyttöön oikeat toimenpiteet jos vuokrien maksu myöhästyy.

Suomen Perintätoimisto Oy suorittaa myös kansainvälistä perintää ja, toisin kuin monet muut perintäyhtiöt, tarjoaa myös riitaisten saatavien perintäpalveluja. Suomen lain mukaan varsinaista perintää tai ulosottoa ei voi jatkaa, jos velallinen kiistää olevansa velvollinen maksamaan velan. Tässäkin tapauksessa, vaikka varsinaista perintää ei voi suorittaa, voi asiaa muilla tavoin viedä eteenpäin. Tällaisessa tapauksessa onkin erityisen suositeltavaa kääntyä alan ammattilaisten puoleen asian hoitamiseksi. Suomen Perintätoimisto Oy:llä on yhteistyökumppaninaan Asianajotoimisto Applex Oy, joka yhdessä perintätoimiston kanssa tarjoaa ilmaisen neuvottelupuhelun, ja pyytää toimista aina vain kolmensadan euron kiinteän palkkion.

Kirjoittanut Moneypilot

© Moneypilot. Moneypilot is free to use and completely reader-powered. If you click on links on our website, we may earn an affiliate commission. This may affect which brands we include in articles and comparisons, but it does not affect our editorial opinion. Moneypilot is operated by Green Company, VAT EE102362358.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *